EPK (Eğitim Planlama Kurulu)
19 Aralık 2023

EPK (Eğitim Planlama Kurulu)

3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 'Akademik kurullar' başlıklı 7 nci maddesinde düzenlenen Eğitim Planlama Kurulunun (EPK) Görevlerine Dair Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastanelerini ve eğiticileri kapsayan Yönergesi T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ‘nce yayınlanmıştır.

Mezkûr yönergenin 4. Maddesi gereği EPK, eğitim ve araştırma faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve gözetmek üzere genel eğitim ve araştırma hastanelerinde en az yedi, dal eğitim ve araştırma hastanelerinde ise en az üç üyeden oluşur.

EPK Görevleri

Yönergenin 5. Maddesinde EPK’nın görevleri tanımlanmıştır. Buna göre EPK’nın görevleri şunlardır;

 1. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 'Akademik kurullar' a verilen görevleri yapmak,
 2. Kurumun eğitim ve araştırma kapasitesinin oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri belirlemek,
 3. İlgili kliniklerin eğitim sorumlularınca hazırlanan eğitim plan ve programlarını tıpta uzmanlık mevzuatı hükümlerine göre değerlendirerek onaylamak,
 4. Kurumun her eğitim yılı için eğitim ve araştırma programını hazırlamak, yazılı ve elektronik ortamda yayınlamak,
 5. Kurumda yapılacak ve maddi destek talep edilen bilimsel araştırma projelerini, oluşturacağı bilimsel değerlendirme ekibi marifetiyle değerlendirmek, uygun görülen projelerin desteklenmesi önerisinde bulunmak, yürütülmekte olan araştırmaların altı ayda bir verilen ara raporlarını ve nihai raporlarını değerlendirip onaylamak,
 6. Kurum içi veya kurumlar arası seminer, konferans, bilimsel toplantılar, ulusal ya da uluslararası kongre, sempozyum, kurs ve çalıştay düzenleme taleplerini değerlendirip karara bağlamak,
 7. Klinikler arası eğitim çalışmalarını ve uzmanlık öğrencilerinin rotasyonlarını koordine etmek
 8. Uzmanlık öğrencilerinin eğitim süreleri konusunda ilgili mevzuatına göre görüş bildirmek,
 9. Ulusal ve uluslararası seminer, kurs, kongre ve benzeri bilimsel toplantıları izleyerek duyurmak, bu toplantılara görevlendirme yoluyla katılacakları belirlemek
 10. Bilimsel araştırmalara katılmak, yurt içi ve yurt dışı çalışmalarla bilgi ve görgüsünü artırmak isteyenlerin görevlendirme taleplerini değerlendirerek karara bağlamak
 11. Kurum ve birimlerde yapılan eğitim ve araştırma çalışmalarının yıllık değerlendirmesini yapmak ve değerlendirme raporu düzenlemek, bu raporu her yıl en geç eylül ayı sonuna kadar yayınlamak
 12. Kurumda ihtiyaç duyulan bilimsel kaynaklar ve veri tabanlarına erişim için öneride bulunmak,
 13. Kurum içi eğitim, araştırma, yayın ve mesleki etik ihlallerini değerlendirmek, mevcut mevzuat çerçevesinde yaptırım için girişimlerde bulunmak,
 14. Uzmanlık eğitimi dışında, sağlık alanında verilen diğer eğitimler (sertifikalı eğitimler, hizmet içi eğitimleri, staj eğitimleri) ile ilgili görüş oluşturmak.

EPK Başvuruları

- Bilimsel Araştırma Başvurusu

Kurumumuzda bilimsel araştırma yapmak isteyen araştırmacılar araştırma konusuna ilişkin etik kurul onayını aldıktan sonra hastanemiz eğitim planlama kuruluna başvuru yapabilirler. 

- Araştırma görevlileri için tez başvurusu

Kurumumuzda tez  çalışması yapmak isteyen araştırmacılar araştırma konusuna ilişkin etik kurul onayını aldıktan sonra hastanemiz eğitim planlama kuruluna başvuru yapabilirler. 

- Araştırma görevlileri için rotasyon başvurusu

Kurumumuzda ya da kurum dışında rotasyon yapacak araştırma görevlileri EPK  onayı aldıktan sonra rotasyon yapabilirler.

- Başka kurumdan hastanemizde rotasyon yapmak için başvuran araştırma görevlileri 

Başka kurumda çalışıp kurumumuzda rotasyon yapmak isteyen araştırma görevlileri kendi kurum amirleri ve klinik sorumlularının onaylarını içeren belgelerle beraber dilekçeyle hastanemizden EPK  onayı aldıktan sonra rotasyon yapabilirler.

- Bilimsel toplantı katılım talebi
Kurum içi veya kurumlar arası seminer, konferans, bilimsel toplantılar, ulusal ya da uluslar arası kongre, sempozyum, kurs ve çalıştay katılım talepleri EPK'ya yapılır.