Sağlık Kurulu Başvuru ve İşleyiş Süreci
08 Şubat 2024

Sağlık Kurulunda;
Erişkin Engelli Sağlık Kurul Raporu, Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER), Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait işlemler, Askeri Kurumlarda sivil personel olarak göreve başlama, Malulen Emeklilik, İş Kazası, Vergi İndirimi, Silah Ruhsatı, Silahlı-Silahsız Özel Güvenlik, TC. Devlet Demiryolları çalışanlarına ve göreve başlayacak olan personellerine ait işlemler, Tüm Resmi kurumlardan talep edilen Durum Bildirir Raporlar, Fenne Usule Uygunluk raporları, Atamada kullanmak için Durum Bildirir raporlar, Vasi Tayini, Yaş Tespiti ve Mahkemelerden istenen Durum Bildirir raporlar, Tüm Cezaevi çalışanlarına yönelik ve hükümlüleri için talep edilen raporlar, Üniversite giriş, İhtisas ve Akademisyen olarak göreve başlama ve özellik arz eden okullar için Okula giriş raporları ve İl Sağlık Müdürlüklerinden gönderilen Rapor İtiraz ve Hakem Hastane olarak yapılan değerlendirmeler, Terör Kaza ve Yaralanmalarına bağlı durum bildirir raporun tanzim edilmesini kapsar.

Başvuru İşlemleri;
Erişkin Engelli Sağlık Kurulu raporu almak için talepte bulunan kişinin kurumlardan (Vergi İndirimi, Sağlık Müdürlüğü itiraz, Hakem Hastane, Malulen Emeklilik, İş Kazası vb.) üst yazı ile sevk edildiyse Gelen Evrak biriminden kayda alınır ve HBYS üzerinden Sağlık Kurulu Birim sorumlusuna evrak kaydı düşer. Resmi yazısı yok ise Sağlık Kurulu Danışmasından temin edilen dilekçe ile başvuruda bulunulur. Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu, kurumlar tarafından resmi yazı ile terör/kaza/yaralanmaya ilişkin belgelerle birlikte talep edilir. Kurum sevkleri Gelen Evrak Biriminden kayda alınır.

Sağlık Kurulu Kayıt İşlemleri;
Sağlık Kurulu Kayıt Birimi Sekreteri tarafından talep dilekçesi kontrol edilir ve Sağlık Kurulu Kayıt defterine kaydı alınırEngelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formu imzalatılır, kişinin hastalıklarına yönelik tüm tahlil, tetkik, patoloji ve görüntüleme raporları ve TC. Kimliği teslim alınır kontrolden geçirilir. Kayıt sekreteri HBYS sistemi üzerinden kimlik bilgilerini güncelleyerek hasta kaydını oluşturur, hastanın fotoğrafı web cam görüntüleme ile kayıt sekreteri tarafından çekilerek kimlik eşleştirmesi yapılır. HBYS sistemine yüklenerek kayıt numarası oluşturulur. Fotoğrafı çekilmiş hastanın tetkik birimlerinde de görüntülü kimlik eşleştirmesi ile işlemleri yapılır. Hastalıklarına yönelik ilgili branşlara HBYS üzerinden sevki yapılır. Muayenelerine yönelik barkod basılarak verilir. En son hasta bilgilerini içeren Turuncu bileklik basılır. Hasta Sağlık Kurulu İşlemleri sonuçlanıncaya kadar bilekliği çıkartmaması ve polikliniklerde Sağlık Kurulu Hastası olduğuna dair bu bilekliğin kontrolü yapılacağı bilgisi verilir. Hasta Polikliniklere yönlendirilir.


Ücretlendirme işlemleri;
 Kamu Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Turizmi, Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifeleri Usul ve Esasları çerçevesinde işlem tesis edilir. Engelli Raporları müracaat şekillerine göre ücretlendirilir. Kişisel Engelli Raporu ücretsizdir. Kurum sevkli olan hastaların ücretlendirmesi kurumlara yapılır. Vergi İndirimi
( ÖTV + Özel Tertibatlı Araç) gibi engelli raporu talepleri ücretli olarak açılır. Kurum veya kişisel olarak verilmiş olan raporlara yapılan itirazlar tekrar değerlendirme için sevk edildiğinde yönetmelik gereği ücretli olarak kayıt altına alınmaktadır. Hastalar, hastanemiz ücretli veznesine yönlendirilir. Ücret ödemesi yapıldıktan sonra kişinin sevki ilgili polikliniklere HBYS üzerinden iletilir. Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu, kurumlar tarafından resmi yazı ile sevk edildiklerinden yazı içeriğine göre kuruma fatura ettirilir veya ücretli açılır.

Hasta Muayene İşlemleri; Hastalar yapılan sevklerine göre Sağlık Kurulu Polikliniklerinde muayene edilir. İlgili branş doktoru tarafından HBYS sistemi üzerinden yapılan hasta kaydı açılır. Hasta Fotoğrafı, T.C. Kimliği ve koluna takılan Turuncu bilekliği kontrol edilerek muayene işlemlerine geçilir. İlgili Branş doktoru tarafından yapılan muayene bulguları HBYS sistemine ve E-Rapor sistemine girilir. Hastanın puanlaması, tanılarının karşılığı Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilir. HBYS sistemine işlenir ve kayıt altına alınır. Hasta hakkındaki puanlamayı ve muayene bulgularını göremez.

Hasta Evrak Teslimi;Muayene, tahlil ve tetkikleri sonuçlandıktan sonra hasta Sağlık Kurulu birimine tekrar gelir ve ilgili sağlık kurulu sekreteri tarafından muayene bilgileri, ICD.10 kodları, puanlaması ve mükerrer puanlama veya yanlışlar olup, olmadığı kontrol edilir. Raporun ön çıktısı alınır takip eden ilk heyet günü ve saati için hastaya randevu oluşturulur. Hastanın tüm tıbbi belgelerinin örnekleri heyete sunulmak üzere teslim alınır.

Sağlık Kurulu E-Rapor İşlemleri; Hastanın E-Rapor sistemine işlenmiş muayene bulgularını ve puanlamasını içeren ön rapor çıktısı alınır. Sağlık kurulu çalışanları tarafından “E-Rapor Sağlık Kurulu tanımlaması” yapılır. Heyete katılım sağlayacak branş doktorlarının isimleri “E-Rapor Sağlık Kurulu Hekim tanımlama” kısmından oluşturulur. Randevu verilen hastaların dosyaları “E-Rapor Hasta tanımlama ”kısmından E-Rapor sistemine bilgi aktarımı sağlanır. Her hastanın almış olduğu engelli puanları “Balthazar formülü” ile hesaplanarak ön kayıt altına alınır. Bu işlem her heyet için ayrı ayrı tanımlama yapılarak oluşturulur.